Jürgen Reimann – Corporalschaft Mahlmann

2. Platz: Eduard Kopietz – Corporalschaft Rudolph
3. Platz: Stefan Marquardt – Corporalschaft Brümmer

Kinderkönig: Mervan Özkan
2. Platz: Melana Bähr
3. Platz: Lauritz Hillmann